ARVUTITE, TELERITE JA KONTORITEHNIKA REMONT

AS Fujitsu Estonia Remondilepingu Üldtingimused

I Üldsätted
1.1 Käesolevates AS Fujitsu Estonia (edaspidi nimetatud Töövõtja) Remondilepingu Üldtingimustes (edaspidi nimetatud Üldtingimused) sätestatakse Töövõtja poolt Tellija ülesandel tehtavate tööde tegemise kord. Üldtingimused reguleerivad Töövõtja ja Tellija vahelisi lepingulisi suhteid, vastastikusi õigusi ja kohustusi ning lepingu lõppemise korda.
1.2 Tellija poolt tellitavad konkreetsed tööd, tööde tegemise tähtaeg ning mis tahes muud Poolte poolt vajalikuks peetavad tingimused fikseeritakse kas a) esinduses vormistataval Remonditeeninduse lehel või b) kodulehe www.fujitsu.ee/remont kaudu esitataval Tellimisvormil.
1.3 Üldtingimused ja Remonditeeninduse leht või Tellimisvorm koos moodustavad Remondilepingu.
1.4 Üldtingimustes kasutatakse allpool toodud mõisted järgnevas tähenduses:
1.4.1 ”Pooled” – Töövõtja ja Tellija;
1.4.2 ”Remondileping” – Üldtingimused ja Remonditeeninduse leht või Tellimisvorm
1.4.3 ”Töö/ Tööd” – Töövõtja poolt tehtavad tasulised Seadme/ Seadmete remondi-, hoolduse ja muud tööd, mis ei kuulu seadme garantiitingimuste kohaselt tehtavate tööde hulka;
1.4.4 ”Seade/ Seadmed” – Tellijale õiguslikul alusel kuuluv ese/ esemed, mille suhtes Töövõtja Tööd teeb;
1.4.5 ”Remonditeeninduse leht” – Tööettevõtja poolt Tellijale Seadme/ Seadmete üleandmisel väljastatav dokument, millele märgitakse Töövõtjale üle antava Seadme/Seadmete iseloomulikud tunnused
(sealhulgas Seadme/ Seadmete identifitseerimist võimaldav seerianumber, tüüp), Tellija poolt Töövõtjale ülesandeks tehtud Tööde tegemise tähtaeg ning muud Poolte poolt vajalikuks peetavad
tingimused.
1.4.6 “Tellimisvorm” – kodulehe www.fujitsu.ee/remont kaudu tellimuse esitamisel täidetav vorm, millele Tellija märgib Töövõtjale saadetava Seadme/ Seadmete iseloomulikud tunnused
(sealhulgas Seadme/ Seadmete identifitseerimist võimaldav seerianumber, tüüp) ja mille koopia saadetakse Tellijale e-mailile.
1.4.7 “Tellimuse kinnitus” – kodulehe www.fujitsu.ee/remont kaudu tellimuse esitamisel Töövõtja poole Tellijale e-mailile saadetav kinnitus Seadme/ Seadmete tööks vastuvõtmise kohta.
1.4.8 ”Tööde hinnakiri” – Töövõtja poolt tehtavate Tööde maksumuste kinnitatud loetelu, mis on tutvumiseks väljas Töövõtja esinduses ja kodulehel www.fujitsu.ee/remont.
1.5 Allkirjastades Remonditeeninduse lehe või saates Tellimisvormi kodulehe kaudu kinnitab Tellija, et on tutvunud ja nõustub käesolevate Remondilepingu Üldtingimustega ja Tööde hinnaga ning kohustub neid järgima.
II Lepingu objekt ja sõlmimise kord
2.1 Remondilepingu objektiks on Tellija ülesandel Töövõtja poolt teostatavate Tööde tegemine vastavalt käesolevatele Üldtingimustele.
2.2 Remondileping loetakse sõlmituks Remonditeeninduse lehe ja Üldtingimuste allkirjastamisega Tellija poolt või vastava kinnituse andmisega Tellimisvormi juures tellimuse esitamisel kodulehe www.fujitsu.ee/remont kaudu.
2.3 Kui Seade/ Seadmed on Töövõtja poolt vastu võetud, saadetakse Tellijale konkreetse Töö kohta Tellimuse kinnitus koos tellimusnumbriga.
III Poolte õigused
3.1 Tellijal on õigus:
3.1.1 saada Töövõtjalt Remondilepingus ettenähtud Töid vastavalt Remondilepingu tingimustele;
3.1.2 saada Töövõtjalt Seadme/Seadmete üleandmisel Remonditeeninduse lehe koopia või tellimuse esitamisel kodulehe kaudu saada Tellimuse kinnitus, mille alusel toimub pärast Tööde tegemist Seadme/Seadmete tagastamine Tellijale;
3.1.3 esitada Töövõtjale Tööde tegemisega seoses kirjalikke avaldusi, ettepanekuid ja pretensioone.
3.2 Töövõtjal on õigus:
3.2.1 nõuda Tellijalt kõigi tema Remondilepingu tingimustes fikseeritud kohustuste täitmist;
3.2.2 keelduda Tellijale Seadme/Seadmete tagastamisest juhul, kui Tellija ei esita Remonditeeninduse lehe koopiat või Tellimuse kinnitust või ei ole tasunud Tööettevõtja poolt tehtud tööde ning kasutatud varuosade eest;
3.2.3 nõuda vajaduse korral Tellijalt Seadme/Seadmete dokumentatsiooni ja/või originaaltarkvara litsentside esitamist ning keelduda Tööde tegemisest juhul, kui Tellija ei esita nimetatud dokumente ja litsentse;
IV Poolte kohustused
4.1 Töövõtja kohustub:
4.1.1 tegema Remondilepingus ettenähtud Töid vastavuses Tellija poolt antud ülesandele;
4.1.2 väljastama Tellijale Seadme/Seadmete üleandmisel Tööde tegemiseks Remonditeeninduse lehe koopia või kodulehe www.fujitsu.ee/remont kaudu tellimisel edastama e-maili teel Tellimisvormi ning Tellimuse kinnituse
4.1.3 tegema Remondilepingus ettenähtud Töid oma töövahenditega, konsulteerima Tellijaga enne Tööde tegemise alustamist eesmärgiga selgitada välja kõik Seadme/Seadmete sellised iseärasused, mis nõuavad tavapärasest erinevate meetodite rakendamist Tööde tegemisel;
4.1.4 võtma tarvitusele abinõud Tellijale kuuluva Seadme/Seadmete säilimiseks;
4.1.5 vastutama tehtud Tööde vastavuse eest üldtunnustatud kvaliteedinõuetele;
4.1.6 mitte avaldama kolmandatele isikutele Tellijat puudutavaid andmeid, mis võivad Töövõtjale teatavaks saada Tööde tegemisel. Samsungi seadmete korral rakendub SIA Samsung Electronics Baltics isikuandmete töötlemise luba, millega Tellija saab tutvuda tellimuse esitamisel.
4.2 Tellija kohustub:
4.2.1 teavitama Töövõtjat kõikidest Seadme/Seadmete sellistest iseärasustest, mis nõuavad tavapärasest erinevate meetodite rakendamist Tööde tegemisel;
4.2.2 üle andma Töövõtjale Seadme/Seadmed, mille suhtes Tööettevõtja Töid tegema peab;
4.2.3 esitama Töövõtjale sellekohasel nõudmisel viivitamatult Seadme/Seadmete dokumentatsiooni ja originaaltarkvara litsentsid;
4.2.4 Tellija kohustub ise kandma hoolt oma Seadme/Seadmete andmetest koopia tegemise eest ja samuti koopia toimivuse eest. Tellija võib tellida Töövõtjalt Seadme/Seadmete andmekandja varukoopia tegemise vastavalt kehtivale hinnakirjale. Töövõtja ei vastuta andmete kadumise, kustutamise ja taastamise eest remondi käigus. Töövõtja võib üritada andmeid säilitada või taastada, kuid ei garanteeri andmete õigsust töötavas Seadmes/Seadmetes. Töövõtja ei vastuta Seadme/Seadmete defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud Töö käigus või selle esinemist seadme remonti toomisel ei ole registreeritud;
4.2.5 juhul kui Tööde tegemine toimub Tellija juures, tagama tellija juures hoitavate Töövõtjale kuuluvate vahendite säilimise selleks vajalike meetmete kasutuselevõtmisega ning vastutama Töövõtja poolt Tellija juurde hoiule jäetud vahendite kaotsimineku ja/või rikkumise eest;
4.2.6 Töövõtja poolt tehtud Tööd üle vaatama ja need vastu võtma;
4.2.7 maksma Töövõtjale tasu tehtud Tööde eest vastavalt Poolte vahel Remondilepingus sätestatud korrale ja tingimustele.
V Tööde vastuvõtmine, Seadme/ Seadmete tagastamine, garantii Töödele
5.1 Tellija on kohustatud Töövõtja poolt tehtud Tööd vastu võtma ja üle vaatama. Kui Tellija ei teata 1 (ühe) tööpäeva jooksul viivitamatult Töövõtjale Remondilepingu tingimustest kõrvalekaldumisest või teistest puudustest Töödes, kaotab ta õiguse nendele hiljem tugineda.
5.2 Tööd loetakse nõuetekohaselt tehtuks Seade/ Seadmete vastuvõtmise hetkest Tellija poolt.
5.3 Töövõtja tagastab Seadme/ Seadmed Tellijale ainult Remonditeeninduse lehe või Tellimuse kinnituse esitamisel. Töövõtja hoiab Seadet/ Seadmeid, mille osas Tööd on tehtud, tasuta kuni 3 (kolm) kuud. Kui Tellija ei ole tehtud Töö eest kolme kuu jooksul tasunud ja/või seda seadet kolme kuu jooksul arvates sellekohasest e- meili või kirjalikust teatest Tellijale Töövõtja ruumidest ära viinud, on Töövõtjal õigus Seade tulenevalt pandiõiguse alusel tekkivast müügiõigusest oma parema äranägemise järele müüa.
5.4 Tootja garantii alla mittekuuluva seadme remondigarantii kestab 90 päeva alates Seadme/Seadmete üleandmisest Tellijale. Seadme garantii hõlmab teostatud /tellitud remonditööd ja selle tööga seotud tagavaraosi.
VI Pooltevaheliste arvelduste kord
6.1 Tellija on kohustatud tasuma Töövõtjale tasu tehtud Tööde eest vastavalt esitatavale arvele. Tasu arvutatakse vastavalt Poolte poolt Remonditeeninduse lehel või Tellimuse kinnitusel fikseeritud tellitud Töödele ja Remondilepingu sõlmimise ajal kehtivale Tööde hinnakirjale. Hinnakirjas näidatud tasud sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
6.2 Tellija on kohustatud Töövõtjale  tasuma Seadme/ Seadmete vea määratlemise käsitlustasu kehtiva Tööde hinnakirja järgi ka juhul, kui pärast vea määratlemist otsustab Tellija loobuda edasistest töödest või kui Töövõtjal ei õnnestu Tööde teostamise käigus Seadet/ Seadmeid töökorda saada.
6.3 Juhul kui Tellija poolt garantiiaja jooksul garantiiremonti toodud Seadme/ Seadmete testimisel Seadmel/ Seadmetel viga ei leitud, siis on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Seadme/ Seadmete testimisest, käsitlemisest, transpordist ja ekspertiisist tekkinud võimalikud kulud.
6.4 Tellija kohustub tasuma Seadme/ Seadmete varuosade eest lisaks tehtud tööde maksumusele, välja arvatud juhul, kui varuosade maksumus on selgesõnaliselt näidatud kehtivas Tööde hinnakirjas konkreetse Töö teostamise hinna sees.
VII Poolte vastutus
7.1 Remondilepingu tingimuste mittetäitmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud otsene kahju kuulub hüvitamisele kehtiva seadusandluse kohaselt.
7.2 Remondilepingu järgi tasumisele kuuluvate maksete õigeaegselt tasumata jätmise korral on Töövõtjal  õigus nõuda viivist igalt viivitatud summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
7.3 Tellija vastutab oma seadmesse installeeritud tarkvara legaalsuse eest.
7.4 Tellija vastutab selle eest, et tema mobiiltelefoni tegelik IMEI kood vastab telefonile märgitule.
VIII Lõppsätted
8.1 Vääramatu jõu (uputused, sõda, tulekahju, varustushäired jmt) mõjul, mille ilmnemine ei sõltu Töövõtjast, on võimalikud häired remonditeenuste teostamisel Töövõtja poolt ja sellisel juhul ei ole Tellijal õigust esitada Töövõtjale pretensioone.
8.2 Garantiiremondi käigus väljavahetatud vigased moodulid ja komponendid kuuluvad seadme tootjafirmale ja jäävad Töövõtja käsutusse. Garantiivälise remondi puhul antakse väljavahetatud defektsed osad töö kätteandmisel üle Tellijale, kui ta seda soovib.
8.3 Remondileping lõpeb nõuetekohaselt teostatud Tööde vastuvõtmisega Tellija poolt.
8.4 Remondilepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, v.a. juhtudel kui need muudatused tulenevad Eesti Vabariigi seadustest või normatiivaktidest.
8.5 Lahkhelid, vaidlused ja pretensioonid, mis tekivad Poolte vahel seoses käesoleva Remondilepinguga lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui lahkhelisid ei õnnestu kõrvaldada, lahendatakse vaidlus Töövõtja asukohajärgses kohtus.