MEIE INIMESED

Fujitsu Estonia pälvis Peresõbraliku Tööandja kuldmärgise

17. novembril 2021 andsid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo virtuaalsel tunnustusüritusel meie ettevõttele üle Peresõbraliku Tööandja kuldmärgise.
Fujitsu liitus 2019. aastal peresõbraliku tööandja märgise programmiga ning koostas selle raames 66 meetmest koosneva tegevuskava. Enamus neist on nüüdseks edukalt lõpule viidud ja üksikud meetmed jäid sellel ajaperioodil fookusest välja – need jäävad täitmiseks tulevikus.
Peresõbraliku tööandja kuldne märgis omistati meie töötajate tagasiside, tegevusaruande, programmi konsultandi ja assessori tagasiside ning hindamiskomisjoni arvamuse põhjal.
Programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on tasuta.
Peresõbralik tööandja kuldtase
Mida peresõbraliku tööandja programm endast kujutab?
Tanel Kiige sõnul on peresõbraliku tööandja programmi idee muuta ühiskonna hoiakuid hoolivamaks töötaja ja tema lähedaste suhtes.
“Peresõbraliku tööandja programmis osalevad organisatsioonid otsivad pidevalt ja süsteemselt võimalusi, kuidas säilitada positiivne töökultuur, kus töötajatel on hea olla. Tänased märgise saajad on teinud suuri pingutusi selleks, et ka kõige keerulisemates kriisioludes hoida üleval koostöövaimu ning leidnud nutikaid lahendusi töötajate motivatsiooni toetamiseks,” rääkis Kiik.
Signe Riisalo lisas, et oluline on peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel võtta arvesse ka inimeste vaimse tervisega seotud küsimusi. “Veedame oma ärkveloleku ajast arvestatava osa tööd tehes, kas töökeskkonnas või kaugtööl. Mõlemal juhul on oluline, et töötaja tunneks end väärtustatu ja kaasatuna. Praegune koroonakriis on näidanud selgelt, et lisaks vaktsineerimisele ja füüsilise tervise hoidmisele tuleb tähelepanu pöörata ka töö- ja pereelu paremale ühitamisele. … Peresõbralikkus algab tööandja poolsest suhtumisest ning töötajate mõistmisest, aga ka arusaamisest, et mitmekesises töökeskkonnas tuleb töötajate vahelise hea läbisaamise nimel omavahel ka suhelda.”
Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.
Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.
Fujitsu teekond peresõbraliku tööandja programmis
2019. aasta alguses kandideerisime peresõbraliku tööandja programmi, et süsteemselt organisatsiooni töökultuuri peresõbralikumaks muuta. Programmis osalemiseks koostasime tegevuskava kümnes erinevas kategoorias. Sama aasta oktoobris omistati meile programmi algmärgis, kinnitamaks, et oleme läbinud eelhindamise ja alustanud tööd tegevuskava elluviimisel.
Sealt edasi toimusid regulaarsed projektikoosolekud ning tegevuskava ülevaatused nii juhtkonnas ja töögruppides kui ka erinevate meetmete ja teemade kaupa. Tegevuskavas oleva 66 erineva meetme rakendamise ja eestvedamisega tegelesid peamiselt Fujitsu personaliosakonna töötajad, kes kaasasid töögruppidesse ka teisi kaasamõtlejaid.
Kindlasti ei ole kuldne märgis meie jaoks lõplik sihtmärk, vaid vaheetapp teekonnal, mis kinnitab, et oleme õigel teel ja teeme õigeid asju. Me väärtustame oma töötajaid ning tegeleme järjepidevalt sellega, et töötajate heaolu ja kaasatust suurendada.
Mõned näited ellu viidud tegevustest ja nende tulemustest

1. Paindlik tööaeg ja -koht

 • Pakume töötajatele alates teisest tööaastast 7-päevast lisapuhkust. Pereliikmetega seotud oluliste sündmuste puhul (lapse esimese klassi minek ning 9. või 12. klassi lõpetamine) võimaldatakse lapsevanemale tasustatud vaba päev.
 • Töötajad, kelle ametikoht seda võimaldab, saavad olla paindlikud nii töökohas kui -ajas. Töökeskkond on muutunud tunduvalt paindlikumaks. Osakondades, kus töö seda võimaldab, saavad töötajad ise korraldada oma tööaega meeskonnas kokkulepitud reeglite ja vastastikuse usalduse alusel.
 • Seoses Covid-19 olukorraga töötavad Fujitsu töötajad alates 2020. aasta märtsist valdavalt kodukontorites. See on töötajate poolt eelistatud töövorm ning selle rakendamist jätkatakse ka tulevikus. Sätestatud on kaugtöö põhimõtted ja kodus töötajatega on sõlmitud kaugtöö kokkulepped.
 • Kõigil töötajatel, kelle töö iseloom võimaldab kaugtööd, on lauaarvuti välja vahetatud sülearvuti vastu. Fujitsu on aidanud töötajate kodukontorit sisustada – töötajatel on kodus töötamiseks ette nähtud täiendav monitor, klaviatuur ja hiir. Vastavalt riskianalüüsile (Home Working Assesment) on töötajatele võimaldatud ka muid täiendavaid töövahendeid.
 • Erinevate loengute, webinaride, töötubade ja infokirjade kaudu on töötajatele jagatud teavet, kuidas kaugtööd tervislikult teha (pausid, asendi muutmine jne). Töötajad ja juhid on teadlikumad paindliku töökorralduse mõjust inimeste tervisele, motivatsioonile ja töötaja lojaalsusele.
Let’s Meet sarja ning tervisenädala raames on pakutud töötajatele täiendavaid teadmisi (näiteks Liina Pääbo esitlus “Tervislik kodukontor”).
– Fujitsu grupi poolt korraldatud sügisese õppenädala Autumn Learning Week raames keskenduti kaugtööle, paindlikkusele ja produktiivsusele – kampaania raames reklaamiti vastavasisulisi kursusi LinkedIn Learning keskkonnas.
– Korporatsiooni koostatud materjalid on töötajatele saadaval intraneti ja HR Estonia lehe vahendusel ning neid on tutvustatud All-Hands koosolekutel.
Kõikidele töötajatel on olnud võimalus antud ürtustel osaleda ning kõikide töötajateni on jõudnud info paindliku töökorralduse mõjust inimese tervisele.
– Fujitsu Health & Safety korraldab kord kvartalis globaalseid webinare päevakajalistel või parandamist vajavatel teemadel nagu kodus töötamine, töökoha ergonoomika, COVID-19 ajal hakkama saamine, vaimne tervis jms.

 

2. Info liikumine

Fujitsus toimuvad regulaarsed infojagamise koosolekud – All-Hands ning infot jagatakse mitmete sisekommunikatsiooni kanalite vahendusel.
Info liikumine on paranenud ning töötajate rahulolu kommunikatsiooniga on tõusnud. Suur hüpe sisekommunikatsioonis saavutati koroonapandeemia tippajal, mis on ettevõtte seisukohalt suur saavutus.
 • Igakuiselt (va suveperiood) toimub virtuaalne All-Hands. Infot ürituse kohta jagatakse siseveebi ja kalendrikutsete kaudu. Salvestused on järelvaadatavad ja kättesaadavad kõikidele töötajatele. Neil koosolekutel antakse ülevaade hetkel ettevõttes toimuvast – värsked uudised finantsist, personali- ja teistest osakondadest, samuti tutvustatakse juhtkonna liikmeid.
 • Algatati üritustesari Let’s Meet. Sarja raames on toimunud silmaringi avardavaid loenguid näiteks vaimse tervise, keskkonna ning loomariigi teemadel, samuti on töötajateni toodud meelelahutuslikumat sisu, näiteks Comedy Estonia stand up.
 • Jooksev ettevõttesisene info on töötajatele kättesaadav intraneti vahendusel. Kui 2020 sügisel läksime üle Microsoft 365-le, hakkasime kasutama tõhusamaid infovaheuse platvorme nagu Teams ja Yammer. Seal jagame kõige värskemat infot ürituste, kampaaniate, koolituste, aktiivsete töökuulutuste osas ning kasutame neid väljakutsete esitamiseks ja erinevatel teemadel arvamuse küsimiseks.
 • Loodi personalivaldkonna teemasid koondav “HR Estonia” portaal, kust leiab infot näiteks töökorraldusereeglite, puhkusereeglite, soodustuste, tööohutuse, tunnustamise jms kohta.
 • Personaliosakond annab igakuiselt välja digitaalset HR kuukirja, mille kaudu saab ülevaate meiega liitunud ja ettevõttest lahkunud töötajate, sünnipäevade, tööjuubelite, vabade ametikohtade ning riigipühade kohta.
 • 2021. aasta juunist alustasime Töötaja Väärtuspakkumise tegevuskava elluviimist, mis on seotud Fujitsu Estonia tööandaja brändi kuvamisega sihtgrupile. Selles tegevuskavas on esindatud ka pere- ja töötajasõbralikkuse tutvustamine laiemale avalikkusele personilugude, blogipositituste ja Instagram Takeover´ite kaudu.

 

3. Suhtluskliima ja vaimne tervis

Fujitsu suhtluskliima on vaba ja sundimatu. Töötajatel on võimalus osaleda infotundides, sealhulgas arvestatakse ingliskeelse kommunikatsiooni vajadusega.
 • Muuhulgas käsitletakse infotundides töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna, töötervishoiu, tööohutuse, tööstressi ja töökiusamisega seotud teemasid (näiteks kuidas ära tunda stressiilminguid enda ja kolleegide juures, kuidas vältida stressi ja läbipõlemist; praktilised nõuanded stressi põhjustega tegelemiseks ja stressiga hakkama saamiseks). Let’s Meet loengud on salvestatud ja järelevaadatavad.
 • Ka Let’s Meet  üritustesarja raames on kutsutud külalisi käsitlema vaimse tervisega seonduvaid teemasid.
 • Fujitsu grupi poolt viidi läbi vaimse tervise nädal oktoobris 2020 ja mais 2021 (erinevad webinarid, jooga praktikad, podcastid).
 • Töötajad saavad registreeruda ja osaleda psühholoogilisel nõustamisel Stebby vahendusel. Üks teenuse osutaja on Stebbys ettevõte Võõras Sõber. Võõras Sõber on ainulaadne tööstressi ja läbipõlemist ennetav nõustamisformaat. Teenuse tutvustus Fujitsu töötajatele toimus mais 2020. Töötajatele on seda võimalust meelde tuletatud All Hands‘idel.
 • Meie head tavad on kirjeldatud humoorikas infovoldikus läbi Bobi tegelaskuju nii eesti kui inglise keeles. Bob on Fujitsu eeskujulik töötaja, kes annab häid nõuandeid erinevates situatsioonides käitumiseks. Kõik uued töötajad saavad “Heade Tavade” infomaterjali ning sellega ka ülevaate ettevõttes kehtivast kultuurist ja mittametlikest reeglitest. Veebruaris 2021 avaldasime Yammeris mitmel päeval väljavõtteid Bobi tegemistest ja meie headest tavadest.
Loe meie Pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmi eestvedajate mõtteid siin

Uued postitused meie blogis