DIGITALISEERIMINEDigipööre tootmises jätkusuutlikkuse saavutamiseks

Digipööre on võimalus muuta tootmine jätkusuutlikuks

Jätkusuutlik tootmine on tulekul, kuid kas muutused toimuvad piisavalt kiiresti? Millist rolli mängib selles digipööre?

 

Johan Carstens, Fujitsu auto- ja töötleva tööstuse tehnoloogiajuht ja Põhja-Ameerika targa tööstuse juht jagab järgnevalt oma vaateid ning kommenteerib Fujistu ja Data Driven´i poolt tootmisettevõtete seas läbi viidud globaalse küsitluse tulemusi.

Jätkusuutlikkus on hädavajalik ja pakub tootmissektorile uusi võimalusi

Tootmisettevõtted järgivad üha enam kliimaprobleemidest ajendatud jätkusuutlikkuse tegevuskava.

Nihe on näha läbi selle, kui paljud tootjad tegutsevad ÜRO säästva arengu eesmärke (Sustainable Development Goals e. SDG) ning keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispoliitika (Environmental, Social, Governance e. ESG) suundi arvestades.

 

Suuremates ettevõtetes on see juba laialt levinud – 2021. aasta keskpaigaks oli 95% S&P 500 ettevõtetest avaldanud üksikasjaliku ESG info. See praktika levib kõikidele tasanditele.

Tootjad on sõnumi kätte saanud

Ühelt poolt on see tarbijakäitumise muutumine – eelistatakse usaldusväärse jätkusuutlikkuse tegevuskavaga tooteid. Töötajad, investorid ja kliendid tahavad olla kindlad nende ettevõtete eetika ja tavade osas, kus nad töötavad, kuhu nad investeerivad ja kust nad ostavad.

 

Teisel pool on üha suurenev riiklik regulatsioon CO₂ heitekoguste piiramiseks ja keskkonnakahjude vähendamiseks. “Net-zero” poliitika, mis mõjutab oluliselt tootjaid järgmises investeerimistsüklis, on nüüdseks kehtestatud 130 riigis.

 

Lisaks veel enneolematu energia ja tooraine sisendkulude tõus, mis tuleneb Venemaa invasioonist Ukrainasse. Bloomberg teatas näiteks hiljuti esmatarbekaupade tootmiskulude suurenemisest Aasias energia- ja toormehindade tõusu tõttu.

 

Toormeandmetega tegeleva ettevõtte ICIS-i info kohaselt on alates 2021. aasta lõpust energia hinna osatähtsus Euroopa naftatöötlemise ja -keemia ettevõtete kogukuludes kahekordistunud: umbes 10–12 protsendilt neljandikuni.

 

Energia- ja toorainekasutuse vähendamine on paljude jätkusuutlikkuse aspektide puhul võtmeeesmärk, mistõttu on selle tegevuskavaga edasi liikumisel üheaegselt nii tugev äriline kasu kui ka ESG-komponent.

Digipöörde eesmärk on jätkusuutlikkus

Sellise huvide kokkulangevuse tõttu näitavad Fujitsu uuringud, et tootjad lähevad juba praegu ESG-poliitikast kaugemale, võttes kasutusele konkreetseid meetmeid ja tehes investeeringuid.

 

Küsitlesime enam kui 200 tootmissektori IKT otsustajat 17 riigis seni tehtud tegevuste ja edasiste plaanide osas. Leidsime, et nad tähtsustavad  vastutustundlikku ja jätkusuutlikku äritegevust, kusjuures digipööre ehk DX mängib selle valdkonna eesmärkide saavutamisel keskset rolli.

 

Jätkusuutlik äritegevus liigub prioriteetide nimekirjas ülespoole, kuigi see on endiselt madalamal, kui peaks olema, et rahuldada ühiskonna ja tarbijate muutuvaid vajadusi.

 

Peaaegu kaks kolmandikku vastajatest leiab, et jätkusuutlikkuse parandamine on kas ülimalt kõrge või kõrge prioriteet ning ligikaudu veerand vastajatest kaalub selle prioriteetseks seadmist. Siiski on jätkusuutlikkuse parandamine 28 ärieesmärgi hulgas endiselt alles 11. kohal.

Digitransformatsiooni trendid tootmises 2022

Tootmisettevõtete peamised ärieesmärgid

Kulutuste prioriteedid muutuvad

Muutuvad rõhuasetused toovad kaasa nihke ka kulutuste prioriteetides: jätkusuutlikkuse eesmärgid suurendavad infotehnoloogiale tehtavaid kulutusi.

 

Vastajad hindavad, et keskkonna- ja jätkusuutlikkuse regulatsioonid ning mitmekesisuse ja kaasamise kaalutlused avaldavad tugevat positiivset mõju IKT-kulutustele. Neid peetakse tähtsuselt neljandaks ja kolmandaks teguriks, mis IKT eelarvet suurendavad.

 

Peaaegu 60% tootjatest kavandab säästva arengu algatuste jaoks mõõdukat või märkimisväärset eelarve suurendamist, enamik ülejäänutest kavatsevad hoida eelarve praegusel tasemel.

 

Üldiselt on jätkusuutlikkus tootmissektoris DX algatuste jaoks suur motivaator. Rohkem kui 90% vastanutest ütleb, et „eesmärgipärane jätkusuutlik äritegevus” on väga suur, suur või keskmise tähtsusega ajend. Tegelikult on jätkusuutlikkus digipöörde motivaator, mida enamik vastanutest peab väga oluliseks. Jäätmete vähendamine ja kvaliteedi parandamine on tootjate jaoks tähtsuselt neljas digipööret mõjutav tegur.

Planeeritud IKT kulutused ja jätkusuutlikkus digipöörde ajendajatena

Planeeritud IKT-kulutused (ülemine graafik) ja jätkusuutlikkus (alumine graafik) digipöörde ajendajatena

Tootmisettevõtted juba vähendavad jäätmeid

Tootjad seavad eesmärgiks DX-algatuste tulemusena vähendada jäätmeid ja parandada  kvaliteeti. Seda nad tegelikkuses ka saavutavad.

 

Jäätmete vähendamine ning kvaliteedi parandamine oli DX-algatuste abil kõige edukamalt saavutatud tulemus (pooled vastajatest teatasid ootusi ületavatest või oluliselt ületavatest tulemustest ja veel 30% teatasid rahuldavatest tulemustest).

 

“Eesmärgipõhise jätkusuutliku äripraktika” (“a purpose-driven sustainable business approach“) tulemused olid head: üle 80% vastanutest teatas vähemalt rahuldavatest tulemustest (sh. 40% saavutas ootusi ületavaid tulemusi).

Digipöörde tegelikud tulemused jätkusuutlikkuse osas

Digipöörde tegelikud tulemused jätkusuutlikkuse osas

Sellegipoolest on suurema tõhususe ja jäätmete vähendamise saavutamiseks tohutu potentsiaal veel enamikul tänapäeval toodetavatest toodetest. Tehnoloogia arenedes leiame uusi viise energiatarbimise vähendamiseks ja muudeks tõhususe parandamise võimalusteks, mis varem lihtsalt ei olnud kättesaadavad.

 

Näiteks Fujitsu, olles ka ise tootja, teatas hiljuti, et tehisintellekti ja kvant-inspireeritud andmetöötlust rakendades on võimalik vähendada teisaldatavate mobiilside tugijaamade süsteemi poolt tekitatavaid CO₂ heitmeid 50% või rohkem võrreldes tavaliste süsteemidega. Seejuures pakuvad need süsteemid kasutajatele kõrge kvaliteediga stabiilset sidet.

Väljakutse: säästlik ja roheline IKT

Hoolimata positiivsetest märkidest, mis Fujitsu uurimusest selgusid, on ees veel pikk tee käia. Tootjad on hakanud jätkusuutlikkuse eesmärke tähtsustama ja saavutavad jätkusuutlikkusele keskendunud DX-algatustega positiivseid tulemusi.

 

Siiski on neil endiselt probleeme säästvamatele IKT-lähenemistele üleminekul. Rohkem kui pooled vastanutest leiavad, et jätkusuutlikkus/roheline IT on oluline või suur väljakutse ja ligikaudu 40% vastanutest leiab, et see on väljakutse, ehkki väike.

IKT strateegiline väljakutse jätkusuutlikkuse osas

IKT strateegiline väljakutse jätkusuutlikkuse osas

Planeeritavate investeeringute suurendamine jätkusuutlikkuse algatustesse, mille eestvedajaks on DX, näitab, et töötlev tööstus on õigel teel, kuid teha on veel palju.

 

 

Lugu ilmus esmakordselt ingliskeelsena Fujitsu Global blogis. Loe originaali siin.

Johan Carstens

Johan Carstens

Fujitsu tööstuse tehnoloogiajuht ja Põhja-Ameerika targa tööstuse juht.

Johan on tootmise mõtteliider, kes keskendub jätkusuutlikele digitaalsetele lahendustele, sealhulgas traditsioonilisi OT (Operational Technology) keskkondi ümberkujundava tehnoloogia arendamisele. Ta teeb koostööd valdkonna juhtidega, et valmistada nende ettevõtted ette uuteks väljakutseteks ja seada uusi standardeid.

Veel tootmise digitaliseerimisest meie blogis:

Milline peaks olema kaasaegse tootmisettevõtte andmearhitektuur

Kui teie tootmise info on puudulik, siis äriinfo on veelgi halvem

 

 

Kui soovid teada, kuidas Fujitsu saab aidata teie ettevõttel välja töötada jätkusuutlikkuse tegevuskava toetavat IKT-strateegia, siis võta meiega ühendust kõrvaloleva kontaktivormi kaudu!

Uued postitused meie blogis